Mi a teendő, ha változik a munkáltató?

A gazdasági életben gyakori esemény a vállalatok átalakulása, egyes szervezeti egységek kiszervezése: például a munkáltató egy adott egység – például kiszolgáló jellegű funkció (bérszámfejtés, könyvelés, étkeztetés) – átadását határozza el egy másik cég számára. Ilyen esetben a két vállalkozás egymással megállapodást köt a tevékenység átadása ás átvétele tárgyában, amely a gyakorlatban egy viszonylag hosszabb tranzakciót jelent.

 

 

munkajogi_jogutodlas_2017

Milyen következménye van ennek a munkajog szempontjából, azaz mi a teendő, ha a munkáltató személye fog megváltozni?

A Munka Törvénykönyve a munkáltató személyének megváltozása (korábbi megnevezése szerint: munkáltatói jogutódlás) kapcsán kimondja, hogy „a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át”.

Mindenekelőtt lényeges azt hangsúlyozni, hogy a fenti szabály abban az esetben irányadó, ha egy jól körülhatárolható gazdasági egység kerül átadásra, például ha a munkáltató a teljes informatikai osztályát átadja egy másik cég részére, ahol ezen egység a továbbiakban is működni fog. További fontos kritérium, hogy a két munkáltató között valamilyen jogügylet menjen végbe: például adásvétel.

A munkáltató személyében bekövetkező változás legfontosabb jogkövetkezménye az, hogy a munkáltatói pozícióban az átadó munkáltatót az átvevő munkáltató váltja, minden munkaviszonyt érintő jog és kötelezettség ezzel egy időben átszáll az átvevő, vagyis a jogutód munkáltatóra. Fontos kiemelni, hogy a munkáltató személyének megváltozásához a munkavállalók beleegyezése, vagy hozzájárulása nem szükséges: a munkaviszonyok átszállása a törvény erejénél fogva történik meg. Ennek megfelelően nem szükséges sem felmondani, sem közös megegyezéses megállapodást kötni a munkavállalókkal, mint ahogyan az új munkáltatónál sem kell új munkaviszonyt létesíteni.

Ugyanakkor mind az átadó, mind az átvevő munkáltatót terhelik bizonyos kötelezettségek a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban, például tájékoztatási kötelezettség vagy éppen az üzemi tanáccsal történő tárgyalás kötelezettsége.

A jogutódlást követően tehát a munkaviszonyok folytatódnak, azonban annak nincsen akadálya, hogy ha az új szervezeti felépítésébe nem illeszkedik az adott munkavállaló munkaköre, az átvevő munkáltató kezdeményezhet munkaszerződés-módosítást, felajánlhat új munkakört vagy a munkaviszony egyéb feltételei módosítására is ajánlatot tehet a munkavállaló részére.

Mivel ilyen esetben a munkaszerződés módosításáról van szó, felmerülhet, hogy a munkavállaló nem fogadja el a számára felajánlott másik munkakört, vagy egyéb feltételeket. Mit tehet ilyenkor a munkáltató?

Egy kúriai döntés alapján keressük erre a választ. Az adott ügyben a munkavállaló majdnem 20 éves munkaviszonyban állt a jogelőd munkáltatónál, amikor megtörtént a jogutódlás. Az új szervezetben nem volt olyan munkakör, mint amelyet a munkavállaló betöltött, ezért a munkáltató felajánlott a munkavállalónak egy részmunkaidős foglalkoztatást, valamint egyéb feltételeket is módosítani kívánt. A munkavállaló ezt nem fogadta el, ezért a munkáltató megszüntette a munkaviszonyát.

Az alsóbb fokú bíróságok szerint a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkavállaló munkaviszonyát. A Kúria álláspontja szerint azonban ezt jogszerűen tette, mivel a munkáltató működési körében felmerülő körülmény elég indok a felmondásra. Azaz, mivel a munkavállaló régi pozíciója már nem volt meg az új szervezetben, az új foglalkoztatási formát viszont nem fogadta el, így az átszervezés elegendő indok a felmondáshoz a munkáltató részéről a legfelsőbb bírói fórum álláspontja szerint.

A Kúria rámutatott arra, hogy munkáltató személyében bekövetkező változásra tekintettel történő munkaviszony változatlan és automatikus átszállása nem eredményezi azt, hogy a felek a munkaszerződést ne módosíthatnák akár a munkáltató személyében bekövetkező változásokra tekintettel is. Bár az átvevő munkáltató változatlan munkaszerződéssel köteles foglalkoztatni az átadással érintett munkavállalót, de ha a feladatkör vagy más lényeges szerződéses munkafeltétel megváltozik, az új munkáltató nincs elzárva attól, hogy a munkaszerződés módosítását kezdeményezze. A munkavállaló pedig eldöntheti, hogy a megváltozott feltételek között kívánja-e a továbbfoglalkoztatását. Nemleges válasz esetén a jogutód munkáltató a működési körében rejlő okra hivatkozással (átszervezés) a munkaviszonyt jogszerűen felmondhatja.

(Kúria Mfv.I.10.697/2016.)