Nyilvánossá tehet-e rólam a munkáltató fényképet a munkahelyi honlapon?

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása azon kérdéskört járja körbe, hogy a munkavállaló fényképét a munkáltató milyen helyzetekben és feltételek teljesülésekor kezelheti, és használhatja fel.

Adatvédelmi szempontból a munkavállaló arcképe, képmása az adatvédelmi rendelkezések (Infotv.) alapján személyes adatnak minősül. Képfelvétel készítése, valamint a képpel történő bármely művelet pedig adatkezelésnek minősül, így ehhez az érintett hozzájárulása szükséges.foto_munkavallalorol

Vannak bizonyos ágazatok, ahol nem a foglalkoztatott hozzájárulása, hanem az ágazatot szabályozó  jogszabály rendelkezése az irányadó a munkahelyi fényképek készítésekor. Ilyen szabályok vonatkoznak például a közszolgálati tisztviselőkre, bírókra, ügyészekre és ügyészségi alkalmazottakra. A rájuk irányadó törvények rendelkeznek arról, hogy róluk nyilvántartást kell vezetni, amelyek részét képezi a foglalkoztatottról készült fénykép is.

Munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén azonban ilyen nyilvántartási kötelezettség nincs, így a munkavállalóról jogszerűen csak a célhoz kötöttség elvének szem előtt tartásával készíthető és használható fel fénykép. Ilyen például a munkahelyi beléptető rendszerhez szükséges fénykép készítése, erről azonban a munkavállalókat előzetesen tájékoztatni kell, hozzájárulásukat ki kell kérni.

A Munka Törvénykönyvén túl a képmás készítéséről rendelkezik a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) is, valamint a bírói gyakorlat is alakította a téma szabályozását. A Ptk. szerint az érintett hozzájárulása szükséges fénykép elkészítéséhez és felhasználásához, kivéve a tömegfelvételt és nyilvános közéleti szereplésről készült felvételt. A gyakorlat szerint a hozzájárulás megadható ráutaló magatartással is, ez azonban nem jelenti automatikusan a felhasználásba való beleegyezést is. Itt is kivételt képeznek a nyilvános eseményekről, rendezvényekről készült felvételek.

Megállapítható tehát, hogy a kérdésre általános válasz nem adható, minden esetet külön-külön szükséges megvizsgálni. Így a munkavállalóról nyilvános munkahelyi rendezvényen készült fotóról, amely nem egyedi ábrázolású, nagy valószínűséggel megállapítható, hogy tömegfelvételnek minősül, így annak elkészítéséhez és közzétételéhez nem szükséges a munkavállaló engedélye. Ha az előbbiek nem állapíthatók meg, a munkavállaló hozzájárulása szükséges a közzétételhez, amellyel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a beleegyezésnek önkéntesnek kell lennie minden esetben. Az önkéntesség azonban kérdéseket vethet fel  a munkaviszonyra jellemző alá-fölérendeltségi kapcsolatban, ez a téma egy következő cikkünkben kerül kifejtésre.