Új szabályok! Óvodai-bölcsődei ügyelet és munkahelyi gyermekfelügyelet

munkahelyi-gyermekfelugyelet-2020

Mint ismeretes, a koronajárvány-vírus miatt az iskolák, óvodák, bölcsődék bezárása sok munkavállaló számára okozott fejtörést. A Kormány 2020. április 27-én megjelent rendelete számukra könnyebbséget jelenthet.

A Kormány 152/2020. (IV. 27.) számú rendelete értelmében, ha a településen óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény működik és a települési önkormányzat polgármestere (vagy Budapesten a kerületi polgármester) a veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni a  bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (ügyelet). Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell biztosítani. Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni (akár vegyes életkori csoportokban is lehetséges), csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyeletért térítési díj nem kérhető

A rendelet a munkáltatók számára is biztosítja annak lehetőségét, hogy munkavállalóik gyermekei napközben felügyelet alatt legyenek: a jogszabály értelmében a veszélyhelyzet időtartamára bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet (úgynevezett munkahelyi gyermekfelügyelet).

A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülő a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző betegségben nem szenvedő gyermeke felügyelete céljából veheti igénybe. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. A munkahelyi gyermekfelügyelet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítható. A munkahelyi gyermekfelügyeletet – hasonlóan az ügyelethez – kiscsoportos formában kell megszervezni (akár vegyes életkori csoportokban is), csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható.

Fontos, hogy munkahelyi gyermekfelügyelet olyan végzettséggel, szakképesítéssel végezhető, amely jogszabály alapján feljogosít a bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet jogszabályban meghatározott munkaköreinek, vagy köznevelési intézmény pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkaköreinek betöltésére. A munkahelyi gyermekfelügyeletet egyebekben a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által kiadott, a minisztérium honlapján közzétett szakmai iránymutatásnak megfelelően kell biztosítani.

Eljárási szabály, hogy a munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a polgármesternek és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak.

Lényeges könnyítés, hogy a munkahelyi gyermekfelügyelet végzése céljából foglalkoztatott személy 2020. április, május és június hónapra a járulékalapot képező jövedelme után kizárólag a 4% mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget köteles megfizetni. A járulékfizetés ily módon történő teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

Szintén fontos kiemelni, hogy a munkahelyi gyermekfelügyelet végzésére foglalkoztatott személy számára 2020. április, május és június hónapra kifizetett jövedelem, juttatás után a kifizetőnek szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie.

A rendelet 2020. április 30-án lép hatályba.