Az „elfeledtetéshez való jog”

elfeledtetes-joga

A GDPR biztosítja az érintettnek azon jogát, hogy kérje a rá vonatkozó adat törlését – ez az úgynevezett „elfeledtetéshez való jog”. Kérdés azonban, hogy például egy munkahelyen korlátlan-e ezen jog érvényesíthetősége? Kérheti-e például a munkavállaló, hogy személyes adatait a munkáltató törölje?

A szabályt közelebbről megnézve láthatjuk, hogy az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha például a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy ha az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja.

Ugyanakkor ezen jog nem korlátlan: furcsa is lenne, ha a munkáltatónak törölnie kellene például a munkabérre vonatkozó adatokat (noha azt a munkaügyi ellenőrzés során a hatóság vizsgálhatja) vagy például a céges autó használatára vonatkozó adatokat, noha a munkavállaló a gépjárművel gyorshajtást követett el vagy balesetet okozott.

A GDPR értelmében nem érvényesíthető az elfeledtetéshez való jog abban az esetben például, ha a munkáltató valamely jogi kötelezettség miatt tárolja az adatokat (pl. NAV-bejelentés vagy a kötelező minimálbér-szabályoknak való megfelelés bizonyítása okán). Akkor sem köteles a munkáltató az adatot törölni, ha az adat kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A fenti példánál maradva: a munkáltató a céges gépjárművel okozott szabálytalanság, baleset miatt kártérítési igénnyel kíván fellépni a munkavállalóval szemben.

Ugyanakkor például ha a munkáltató egy sportversenyre egyedi pólókat rendel és ehhez – a munkavállaló hozzájárulásával – elkérte és tárolja a pólóméretet, ezen adat törlését a munkavállaló minden további nélkül kérheti, hiszen az adatkezelés hozzájáruláson alapul és a sportversenyt követően vélhetőleg ezen adatra a munkáltatónak sem lesz szüksége.